9 sep 2021

Fra styremøtet 6. september

Saker fra styremøtet i Fjellhushaugen Boligselskap 6. september 2021.

Blant sakene som ble behandlet var:

  • Innkjøp av nye epostkasser

Det sendes ut forespørsel til 2-4 av Stansefabrikkens forhandlere med sikte på å inngå kontrakt der dagens postkasser byttes ut med nye av typen «Robust Advance» som i dag (1x4 horisontale anlegg), med størrelse 1164 x 400 x 170. Litt lengere og dypere enn dagens. Nøkler og skilt som i dag. Innkomne tilbud distribueres til styret for endelig beslutning.

  • Rehabilitering av trapper utvendig

Trapp i nr. 44b er ferdig, på resten gjenstår overflatebehandling. Noe forsinkelse. Total kostnad kr 96.000 + mva. Styret antar dessuten et tilleggsarbeid fra samme leverandør på rehabilitering av pipeløp i nr. 46, på kr 30.300 + mva som gjennomføres i høst. 

  • Høstdugnad 2021

23. oktober, det bestilles kontainer for vanlig avfall, samt kontainer for spesialavfall.

  • Rensing av ventilasjonsanlegg/lufterør

Det er innhentet tilbud på rens av luftekanaler fra bad og kjøkken for alle 76 leiligheter med en kostnad på 60000 + mva. Gjennomføres i høst, informasjon til beboere i god tid.

  • Nye tak utvendig

Styret sender ut prisforespørsel på nye tak og takrennesystem. Legges evt. fram for generalforsamling 2022.

  • Strømavregning 2020

Avregningen er klargjort og sendes ut fra forretningsfører.

  • Informasjon

Styret svarer ut spørsmål innkommet til generalforsamling 2021. Notat utarbeides for publisering. Informasjon om hva slags saker styret behandler legges ut på nettstedet.

  • Hageavfall i restavfallskontainere

Klage fra renovasjonsetaten som presiserer at «løst avfall og hageavfall ikke er tillatt i beholderen.» Styret ser på mulige løsninger for avhending av tomtas biomasseproduksjon

  • Parsellhagevandring

I forbindelse med dugnadsdagen 23. oktober gjøres et forsøk med parsellhagevandring, der småbrukere kan fortelle andre småbrukere hva de har/hadde i pallekarmene, hvorfor, erfaringer og planene for neste år.