Framleie av leilighet

Dersom aksjeeier for en begrenset periode selv ikke finner det hensiktsmessig å bo i egen leilighet, kan den leies ut til andre. Bruksoverlatingen (eller framleiet) skal på forhånd være godkjent av styret.

Bruksoverlating er omtalt i selskapets vedtekter og ordensregler.

Vedtektenes paragraf 3 sier følgende om bruksoverlating:

3-2 Bruksoverlating

(1) Aksjeeieren kan ikke uten skriftlig godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Søknadsskjema fås ved henvendelse til styret/forretningsfører.

(2) Med styrets godkjenning kan aksjeeiere overlate bruken av hele boligen dersom:

aksjeeier selv eller aksjeeiers ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeier eller ektefelle, har bodd i boligen i minst ett av de siste to år. Aksjeeier kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.

aksjeeier er en juridisk person. (Jf vedtektenes § 2-1)

aksjeeier har midlertidig fravær som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner

et medlem av husstanden er aksjeeiers ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeier eller ektefelle.

det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter Ekteskapslovens § 68 eller Husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt aksjeeier. Hvis selskapet ikke har sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av brukeren innen en måned etter at søknad har kommet fram til selskapet, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Aksjeeier som selv bor i boligen, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruk reduserer ikke aksjeeiers plikter overfor selskapet.

Ordensreglenes pkt. 7 slår fast at:

7. ANSVAR

(1) Aksjeeieren er ansvarlig for at ordensreglene overholdes. Aksjeeieren er erstatningspliktig for enhver skade som måtte oppstå som følge av overtredelse av ordensreglene eller mangel på aktsomhet.

Ved ønske om framleie kan selskapets forretningsfører kontaktes for å få tilgang til søknadsskjema.