Kjæledyr

Dyrehold er bare tillatt etter samtykke fra styret.

Hold av kjæledyr i Fjellhushaugen Boligselskap AS reguleres av lagets vedtekter og ordensregler.

Vedtektene sier:

§3. BORETT OG BRUKSOVERLATING

3-1 Boretten

(6) Styret kan ved skriftlig søknad samtykke i at bruker av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dersom dyreholdet ikke er til særlig ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Skriftlig søknad sendes styret. Hundeeiere må gjøre seg kjent med politivedtektene for Oslo angående dyrehold og straffebestemmelser som gjelder for dyreeiere.

Ordensreglene sier:

3. DYREHOLD

(1) Styret kan ved skriftlig søknad samtykke i at bruker av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og der som dyreholdet ikke er til særlig ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Skriftlig søknad sendes styret.

(2) Det gis i utgangspunktet tillatelse til anskaffelse av hund og katt i boligselskapet. Hundeeiere må gjøre seg kjent med politivedtektene for Oslo angående dyrehold og straffebestemmelser som gjelder for dyreeiere.

(3) Styret kan nekte dyrehold og pålegge dyret fjernet når styret finner det nødvendig av hensyn til andre beboere eller for trivselen innen boligselskapet.

(4) Styret har fullmakt til å sørge for at herreløse dyr blir fanget. De som ikke er merket med eiers navn/adresse blir hentet av Falck Dyrepatrulje for avliving/omplassering.

Politivedtektene for Oslo sier i kapittel 6:

§ 6-1 Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

Politivedtektene finner du her: http://www.oslo.kommune.no/om_oslo_kommune/publikasjoner/article138-7754.html

Gitte tillatelser

Følgende tillatelser er gitt for dyrehold i Fjellhushaugen Boligselskap AS (per 1. januar 2012)

- leilighet 48; hund, Bull Terrier (styresak 10/09, 18. august)

- leilighet 54; katt (styresak 17/10, 13. april)

- leilighet 6; en hund, rase mops (styresak 26/10, 3. juni)

- leilighet 75; en hund, rase irsk setter(styresak 27/10, 3. juni)

- leilighet 29; en katt (styresak 29/10, 3. juni)

- leilighet 33; en hund, Cavalier King Charles Spaniel, en katt (styresak 39/10, 14. september)

- leilighet 50; en hund, labrador (styresak 19/11, 31. mars 2011)

Lista følger med innkalling til generalforsamling.

Søke om tillatelse

Send brev eller e-post til styrets adresse eller e-postadresse, med følgende opplysninger:

hvem søker, fra hvilket tidspunkt og for hvilket dyr (rase).

Søknad vil bli styrebehandlet på førstkommende møte. Tillatelse til dyrehold gis bare med henvisning til et styrevedtak. Søker får skriftelig svar per brev eller e-post med opplysning om hvilket saksnummer tillatelsen eller avslaget har fått.