Endret: 14 okt 2020     Opprettet: 21 okt 2012

Ofte stille spørsmål

Mange spørsmål er stilt før og svarene er som oftest enkle. Her er et forsøk på en slags komplett liste over mulige svar.

Denne siden er under stadig utvikling. Noe som mangler? Send tips til styret@fjellhushaugen.no.

Avfall
På boligselskapets område er det fem steder utplassert grønne kontainere for papir, samt grå kontainere for restavfall; grønne søppelposer for matavfall, blå søppelposer for plastavtall, poser med annen farge for restavfall. Sett ikke avfall ved siden av søppelbeholderne. Poser i kontainere skal være lukket.

Kontainere for glass og metall står plassert ved Joker i Teisenveien og ved Fretex i Ole Deviks vei.

Til dugnader hver vår og høst bestilles det en større kontainer for annet avfall som ski og sofaer. Elektrisk og farlig avfall leveres på nærmeste gjenbruksstasjon som er Haraldsrud Gjenbruksstasjon (Gamle Brobekk), der en kan bli av med alt avfall, også spesialavfall.

Rennovasjonsetaten har vært meget klar på at avfall som settes utenfor søppelbeholderne gjensettes. Styret anmelder alle brudd på forurensningsloven.

Restavfall hentes mandag, papir annenhver torsdag.

Barnehage
Se nabolagsprofilen.

Beboerinformasjon
Se selskapets nettsted www.fjellhushaugen.no, evt utsendt rundskriv.

Bibliotek
Se deichman.no.

Boder
Til alle leiligheter hører en eller to kjellerboder. I tillegg kommer oppmerket kjellerareal.

Boenheter
Fjellhushaugen Boligselskap består av 75 boenheter, samt en vaktmesterleilighet.

Brannsikkerhetsutstyr
I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslukkingsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt meldes dette til styret.

Brøyting
Brøyting på boligselskapets stikkveier fra oppgang til Prost Hallings vei utføres av vaktmester. Brøyting i Prost Hallings vei gjøres av Samferdselsetaten i Oslo kommune ved en underleverandør. Brøyting utenfor garasjene fram til Prost Hallings vei gjøres av garasjelagene.

Bussforbindelse
Buss 76 går fra bussholdeplassen Prost Hallings vei ved Joker i Teisenveien retning Tveita. Motsatt vei er Klosterheim i Tvetenveien nærmest. Fra holdeplassen Ulvenkrysset går det mange regionbusser og flybusser.

For mer informasjon, se http://www.ruter.no/ og www.flybussen.no

Cafe
Prøv Tveita senter, eller Oslo sentrum.

Dagligvarer
Nærmeste dagluigvarebutikk er Joker ved krysset Prost Hallings vei/Teisenveien. Ellers så ligger Rema 1000 ved innkjøringen til Ole Deviks vei. Det finnes et større utvalg forretninger på Tveita senter, Bryn senter og Alna senter.

Eiendeler og gjeld, omsetning og takster
Eierne får tilsendt skjema med oppstiling over den enkelte andels andel av selskapets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Likningsverdien får den enkelte oppgitt på likningskontoret. Omsetning av aksjene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for leilighetene verken hos styret eller hos forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene gi antydning om prisnivået for seksjonene.

Elektrisk kraft
Boligselskapet får levert kraft (olje eller elektrisitet) til fellesanlegg fra Shell.

Fjellhushaugen Boligselskap AS har etablert avtale om fellesmåling med Hafslund Strøm. Det er OBOS Eiendomsforvaltning og styret som administrerer ordningen.

Når du kjøper eller selger leilighet i boligselskapet gjennomføres det en måleravlesning og målerstanden sendes styret per e-post eller leveres skriftlig til styrets postkasse i Prost Hallings vei 46 (ved vaskeriet, i trappa ned).

Overfor eier (nåværende eller tidligere) gjennomføres det en avregning.

Hafslund Nett AS er nettleverandør i vårt område.

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er i hendhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Revisor velges av generalforsamlingen.

Forsikring
Boligselskapets eiendommer er fullverdiforsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer 10513. Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at selskapet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på beygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatingsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Den enkelte eier/beboer må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis boligselskapets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS - telefon 22 86 55 00, e-post: forsikring@obos.no. Oppfølging av forsikringstaker vil bli gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS.

Garasjer
Det finnes to garasjelag som leier deler av Fjellhushaugen Boligselskap AS sin eiendom for dette formål. Garasjelagene drives som egne enheter med eget styre, egne årsmøter og så videre.

Garasjelag 1 disponerer tilsammen 24 garasjer:

- 6 stk mellom Prost Hallings vei 31 og 33
- 8 stk mellom Prost Hallings vei 35 og 37
- 8 stk mellom Prost Hallings vei 46 og 48
- 2 stk mellom Prost Hallings vei 42 og 44

Styreleder: Lise With, epost: fjellhushaugen1@styrerommet.no.
Foretningsfører: OBOS Eiendomsforvaltning AS.
Revisor: Lars Harald Brinchmann.

Garasjelag 2 disponerer 10 garasjer:
- 2 rader hver på 5 på oversiden av Prost Hallings vei 29 (brune garasjer)
Leder: Else Dahlman (tlf. 950 25 186)

Gjesteparkering
Selskapet har ikke egen gjesteparkering. IProst Hallings vei er det vanlig gateparkering på offentlig vei på eget ansvar. En skal ikke parkere slik at det hindrer garasjeeierne fra å kjøre inn og ut. På plassen ved Prost Hallings vei 46 er det skiltet "Parkering forbudt", men en kan benytte plassen ved inn og utflytting. Parkering på plassen er, som skiltingen sier forbudt. Bymiljøetaten varsles ved parkering der med tanke på borttauing.

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollskystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning. Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte bohenhet er det styrets plitk å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar de har for å holde elektrisk utstyr i orden ellter gjeldende lov og forskrift.

Hoteller
Nærmeste hotell er Helsfyr Hotel på Helsfyr.

Husordensregler
Ordensregler og vedtekter finnes i menyen på venstre side under fanen "Om oss".

Hundelufting
Hundeeiere oppfordres til å ta hensyn til andre beboere og være flinke til å plukke opp etter seg og hunden.

Internett
Se kabel-TV.

Juletrær
Haraldsrud Gjenbruksstasjon tar i mot juletrær for dem som ikke kutter dem opp i småbiter og hiver dem i restavfallsbeholderne. Hensetting av juletrær andre steder på fellesarealene er ikke tillatt. Juletrær hentes normalt en gang i året, tidlig i januar. Se rennovasjonsetaten egen informasjon i dagspressen eller på etatens nettsted.

Kabel-TV og Internett
Boligselskapet har inngått en avtale om en generell grunnpakke med Get AS. Ut over analoge og digitale TV-signaler og laveste Internetthastighet kan en selv kjøpe en større pakke, samt andre tjenester fra Get AS.

Kirke
I Den Norske Kirke sokner Fjellhushaugen til Østre Aker menighet. Østre Aker kirke ligger i Ulvenveien 110, på andre siden av Strømsveien.

Kjøpesentre
Tveita senter og Alna senter er nærmeste større kjøpesenter som enkelt nås med kollektivtrafikk. Med bil ligger Bryn senter nærmest.

Legevakt
Livstruende sykdom/skade: Ring 113

Lekeområder
Det er opparbeidet ekeplass mellom PH vei 35 og 37.

Andre nærliggende friområder er Youngslunden ved Bryn skole og et område på andre siden av Teisenveien overfor Kiwi.

Nabolagsprofil
For opplysninger om nærområdet, se Nabolagsprofilen, lenke til denne ligger på www.fjellhushaugen.no.

Nøkler
Ved kjøp av leilighet bør du motta følgende nøkler av selger:

- Nøkler til dør til leilighet
- Nøkler til dør til oppgang. Disse er systemnøkler og kan bare bestilles gjennom forretningsfører eller styret. Disse fungerer også i dørene inn til vaskeriet i nr. 46.
- Nøkler til kjellerdørene. Disse er systemnøkler og kan bare bestilles gjennom forretningsfører eller styret. Disse fungerer også i dørene inn til vaskeriet i nr. 46.
- Nøkler til postkasse. Postkassenøkler bestilles hos Posten.
- Nøkler til lås (og lås) til tavle utenfor vaskeriet for å reservere tid. Kontakt styret om du har behov for slikt og ikke har fått overlevert nøkler ved kontraktssignering.

Oppvarming
Det er vannbårent sentralvarmeanlegg i boligselskapet. Dette settes på irundt september og slås av rundt mai avhengig av utetemperatur. Gjennomstrømming og temperatur justeres etter temperaturen ute. Vanngjennomstrøming justeres på panelene i leiligheten. Husk å tømme panelene for luft etter påsett hver høst.

Beboere kan supplere med elektrisk oppvarming etter ønske og behov.

Post
Nærmeste postkontor er Etterstad postkontor på Fyrstikktorget. Det er post i butikk på Rema 1000 i Ole Devigs vei og Extra på Tveita senter. Uten annen avtale er det lokale post i butikk Rema 1000, derfra alle pakker mv. må hentes.

Det er brevombæring mandag til fredag ca. 11:00. Postbud benytter sonelås. Postkassene må være merket med navn, kontakt styret ved innflytting. Om en ikke ønsker uadressert reklame, må postkassen merkes med dette.

Ringetablå
Inngangsdør til oppgang skal kunne åpnes med callinganlegget og telefon for dette i leilighet. Om dette ikke fungerer kontakt styret. Bestill skilt til ringetablå fra styret når du flytter inn. Første skilt leveres uten kostnad.

Regnskap
Boligselskapets regnskap føres av OBOS Eiendomsforvaltning as.

Skoler
Grunnskolene i Oslo er delt inn i skolekretser og de samsvarer ikke helt med bydelsinndelingen.

Nærmeste grunnskole er Bryn skole. Se også nabolagsprofilen.

Solskjerming
Styret har innhentet et tilbud på markiser (fra desember 2018) som det er opp til hver enkelt å benytte.

Stoppekran
Finnes i hver leilighet og for alle i oppgangen i kjeller.

Om vannet må stanses på grunn av oppussing skal øvrige aksjeeiere i oppgangen vasles om dette i god tid på oppslagstavle.

Sykler
Det er foreløpig ikke oppsatt sykkelstativer. Bruk forøvrig kjellerboder for langtidslagring av sykler.

Tyveri
Det har forekommet tyveri fra oppganger/fellesområder og fra garasjer på både dag og natterstid. Noen forhåndsregler:

- Alle dørene til oppgangene skal til en hver tid være låst. Holdes de åpne ved varelevering skal det være tilsyn på stedet.
- Plasser aldri noe verdifullt i oppganger eller andre fellesområder.
- Sov med lukkede vindu, evt med alarm i første etasje.
- Hold øye med mistenkelige personer og meldt fra til styret eller politi.
- Slipp ikke folk du ikke kjenner inn i oppgangene.

Utleie/Framleie/bruksoverating
Salg og bruksoverlating/fremleie reguleres av vedtektene. Det skal søkes om bruksoverlating dette før utleiet starter. Styret skal ha anledning til å godkjenne den eller de som skal leie leiligheten. Uteie kan bare skje etter styrets skriftlige samtykke. Normalt gis tillatelse til utleie for en periode på tre år.

Se forøvreig vedtekter og ordensregler.

Vaktmester
Aksjeselskapet har ansatt egen vaktmester. Se sidemenyen for mer informasjon.

Vedlikehold
Det vises til vedtekter og ordensregler. Aksjeeier kan ikke endre fasade uten styrets skriftlige samtykke, ei heller etablere permanente installasjoner på fellesareal som parabolantenner e.l..

Oppsetting av trapp til balkong i første etasje og montering av markiser tillates normalt, men søk styret først.

Vedtekter
Gjeldende vektekter finnes i sidemenyen.

Tillitsvalgte og ansatte
Boligselskapets styre består av tre medlemmer, samt varamedlemmer. Selskapet har ansatt vaktmester i en bistilling.

Utleielokaler
Teisen Park Borettslag eier et lokale som heter Vaskeriet kulturhus, som har adresse i Prost Hallings vei 1.

 

***